version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

regulamin serwisu obiezyswiat.org:

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu Obiezyswiat.org – internetowego serwisu prowadzonego w domenie obiezyswiat.org oraz w wersji anglojęzycznej pod nazwą Haveseen.org w domenie haveseen.org – przez spółkę Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102788 (dalej: „Spółka”) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.
  2. Serwis Obiezyswiat.org jest serwisem społecznościowym skierowanym do osób zainteresowanych podróżami i fotografią, umożliwiającym komunikację pomiędzy tymi osobami i działającym na zasadzie współtworzenia przez te osoby treści serwisu. Serwis Obiezyswiat.org jest platformą, w ramach której udostępniane jest miejsce na prezentację zdjęć i filmów z prywatnych podróży, platforma ta przeznaczona jest również do wymiany opinii i spostrzeżeń dotyczących tych materiałów. Na podstawie gromadzonych w serwisie informacji mogą być sporządzane statystyki, rankingi, w tym dotyczące aktywności Użytkowników podejmowanej w ramach serwisu, jak również mogą być organizowane plebiscyty.
  3. Materiały zamieszczane w serwisie Obiezyswiat.org dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z funkcjonalności serwisu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (dalej: „Użytkownicy”).
  4. Dostęp do materiałów zamieszczonych w serwisie Obiezyswiat.org oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom.
 2. Rejestracja:
  1. Użytkownikiem Serwisu może zostać każdy posiadający zdolność prawną, bez względu na wiek oraz miejsce zamieszkania. Jedna osoba może założyć co najwyżej jedno konto w Serwisie.
  2. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w serwisie: adres e-mail, nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w serwisie (login) oraz hasło, swoją płeć i datę urodzenia, zaakceptować niniejszy regulamin a następnie dokonać jednorazowej aktywacji polegającej na uaktywnieniu linku przesłanego na podany adres e-mail.
  3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzony jest profil, który stanowi zbiór danych o Użytkowniku, podanych przez niego w trakcie rejestracji jak i po jej dokonaniu. Profil jest wyświetlany na stronach serwisu. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedne profil.
  4. Zarówno w trakcie rejestracji jak i po jej dokonaniu Użytkownik może uzupełnić swój profil o przyporządkowany plik graficzny/zdjęcia (awatar) oraz opis osoby Użytkownika. Użytkownik może zmieniać lub usuwać w swoim profilu wszystkie dane za wyjątkiem adresu e-mail, loginu oraz daty urodzenia.
  5. Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności serwisu po podaniu nazwy i hasła (logowanie).
 3. Galerie i Filmy:
  1. W ramach serwisu Spółka umożliwia Użytkownikom zamieszczanie na stronach serwisu plików zdjęć (Galerie) i plików filmowych (Filmy) opatrzonych nazwą i informacją o miejscu, z jakiego pochodzą dane materiały (określenie kraju oraz wskazanie miejsca na mapie świata) oraz opcjonalnie krótkim opisem.
  2. Użytkownik może zamieszczać jedynie materiały, których jest autorem. Galerie i Filmy każdorazowo automatycznie oznaczane są loginem Użytkownika ze wskazaniem na jego autorstwo.
  3. Jedna Galeria może zawierać od 1 do 50 zdjęć. Użytkownik może zamieścić dowolną liczbę Galerii i Filmów.
  4. Spółka zastrzega możliwość określenia dopuszczalnych parametrów plików zdjęć i plików filmowych, przy czym stosowna informacja w tym przedmiocie zostanie zamieszczona każdorazowo na stronach serwisu. W każdym przypadku wielkość jednej Galerii albo Filmu nie może przekroczyć 20 MB.
  5. Zarówno sam fakt umieszczenia Galerii lub Filmu w ramach serwisu, jak również treści zawarte w danej Galerii lub Filmie, ich tytule lub opisie nie mogą w żaden sposób naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, w szczególności na Użytkowniku zamieszczającym Galerię lub Film spoczywa obowiązek uzyskania stosownych, wymaganych przez prawo, zezwoleń od osób przedstawionych na zdjęciach lub filmie na rozpowszechnianie ich wizerunku.
  6. Zamieszczenie Galerii lub Filmu oraz określenie dodatkowych danych, o których mowa w ust. 1, następuje przy użyciu odpowiedniego formularza dostępnego w serwisie. Przy użyciu tego formularza Użytkownik każdorazowo oświadcza w odniesieniu do zamieszczanych materiałów (odpowiednio plików zdjęć lub filmowych), że:
   • posiada odpowiednie uprawnienia do udzielenia licencji i zezwoleń, o których mowa w ust. 7,
   • zarówno sam fakt umieszczenia materiału w serwisie, jak również treści zawarte w danym materiale, w tytule i opisie nie naruszają w żaden sposób obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.
  7. Z chwilą umieszczenia danego pliku w serwisie Użytkownik udziela Spółce wyłącznie na potrzeby promocji serwisu:
   • licencji na czas nieokreślony bez możliwości jej wypowiedzenia na wykorzystanie filmu lub odpowiednio zdjęcia, jak również treści zamieszczanych w opisie i tytule Galerii lub Filmu, jeżeli treści te mają charakter utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim:
    • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
    • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
    • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt ii. - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   • zezwolenia na opracowanie utworu (filmu lub odpowiednio zdjęcia, jak również treści zamieszczanych w opisie i tytule Galerii lub Filmu) oraz na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem w zakresie określonym w pkt. a;
   • w zakresie autorskich praw osobistych: zezwolenia na wykorzystywanie utworu (filmu lub odpowiednio zdjęcia, jak również treści zamieszczanych w opisie i tytule Galerii lub Filmu) bez zapewnienia nadzoru autorskiego, z podaniem loginu Użytkownika jako autora;
   • zezwolenia na udzielanie przez Spółkę powyższej licencji innym podmiotom, przy czym zezwolenia, o których mowa b i c będą skuteczne również wobec takich podmiotów.
  8. Osobie umieszczającej Galerię lub Film w serwisie nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie, w szczególności wynagrodzenie nie przysługuje za udzielenie licencji i zezwoleń, o których mowa w ust. 7.
  9. Użytkownik może modyfikować lub usuwać Galerie i Filmy oraz dodatkowe dane, o których mowa w ust. 1.
 4. Komentarze i forum:
  1. Użytkownik może zamieszczać swoje wypowiedzi na funkcjonującym w ramach serwisu forum oraz dodawać własne komentarze do każdej Galerii lub Filmu.
  2. Użytkownik może oceniać wszystkie Galerie oraz Filmy w ramach serwisu, za wyjątkiem Galerii i Filmów dodanych przez Użytkownika.
  3. Zakazane jest umieszczanie na forum oraz w ramach komentarzy treści:
   • naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich,
   • wulgarnych, obraźliwych, sprzecznych z powszechnymi zasadami współżycia społecznego i dobrego wychowania,
   • charakterze reklamowym
  4. Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie adresów i linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej w ustępie 3.
  5. Spółka ma prawo skasować wszystkie oceny wystawione przez Użytkownika jeżeli uzna, że wystawione oceny nie zachowują charakteru obiektywizmu. w szczególności kiedy istnieją uzasadnione podejrzenia, że motywem wystawienia ocen przez Użytkownik była zaniżenie lub zawyżenie średnich oceny galerii wybranego Użytkownika. Decyzję o kwalifikacji do kasacji ocen podejmuje Społka i nie ma możliwości odwołania się od skasowania ocen przez Spółkę.
 5. Zasady korzystania z serwisu:
  1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i niniejszym regulaminem.
  2. Użytkownicy powinni wykorzystywać serwis zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w postanowieniach ogólnych niniejszego regulaminu (§ 1).
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie.
 6. Rola operatora serwisu:
  1. W ramach serwisu Spółka udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych serwisu w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności serwisu.
  2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach serwisu.
  3. Spółka może usunąć bez zgody Użytkownika zamieszczony materiał (Film, Galerię bądź poszczególne zdjęcie, plik umieszczony jako awatar), jak również treści zamieszczone na forum lub w ramach komentarzy, w szczególności jeżeli jego umieszczenie w serwisie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
  4. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć profil Użytkownika, w szczególności jeżeli jego zachowanie narusza postanowienia niniejszego regulaminu. Usunięcie profilu oznacza usunięcie z serwisu danych Użytkownika z jego profilu oraz wszystkich zamieszczonych przez tego Użytkownika Galerii i Filmów, jak również uniemożliwienie dalszego korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności serwisu.
  5. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.
  6. Spółka zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, jak również jego likwidację.
 7. Polityka prywatności:
  1. Spółka wykorzystuje dane z profilu Użytkownika wyłącznie w celu prowadzenia serwisu. Na adres e-mail przesyłane są tylko informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z funkcjonalności serwisu.
  2. W przypadku zmiany danych Użytkownika, zobowiązany jest on do wprowadzenia niezwłocznie odpowiedniej aktualizacji w swoim profilu.
  3. Za pośrednictwem serwisu Użytkownicy mają możliwość przesyłania na adresy e-mail swoich znajomych informacji o zamieszczeniu nowej Galerii lub Filmu. Inicjatorem przesłania takiej wiadomości jest zawsze Użytkownik.
 8. Warunki techniczne korzystania z serwisu:
  1. Pełne korzystanie z funkcjonalności serwisu wymaga:
   • posiadania przeglądarki internetowej
   • udostępnienia w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.
 9. Postanowienia końcowe:
  1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach serwisu.
  2. Regulamin może zostać zmieniony przez Spółkę w każdej chwili.
  3. Zapytania i wnioski dotyczące funkcjonalności serwisu można złożyć drogą elektroniczną na adres: promocja@wtk.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki: ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań. Pismo powinno zawierać nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie (login) oraz pełne wyjaśnienie zagadnienia.
  4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z serwisu i usunąć swój profil korzystając najpierw z odpowiedniego formularza do kasowania galerii dostępnego w serwisie, a następnie wysyłając maila z adresu na jaki konto zostało zarejestrowane na adres promocja@wtk.pl z prośbą o usunięcie konta.
  5. Angielska wersja językowa regulaminu została sporządzona z należytą starannością, w razie jednak jakichkolwiek rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa.
  6. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu oraz relacji pomiędzy Użytkownikami a Spółką jest prawo polskie. O ile bezwzględnie wiążące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.