m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (49):

 
Zespół klasztorny opactwa cysterskiego. Widoczne dwie baszty w obwarowaniach. Renesansowa baszta, zwana Attykową znajduje się w narożniku północno-zachodnim. Pochodzi ona z ok. połowy XVI wieku. Kamienna na dole, górę ma zbudowaną z cegły i zwieńczoną attyką. Widoczna dalej czworoboczna Baszta Krakowska, pochodząca z początku XVI wieku, została nadbudowana w wieku XVIII. Ma 34 metry wysokości. W przylegających do niej zabudowaniach znajdował się browar i spichlerze. Na baszcie był niegdyś umieszczony zegar. Fundacja klasztoru miała miejsce rzekomo w roku 1176, najprawdopodobniej jednak dopiero kilkanaście lat później. Dokonał jej książę Kazimierz II Sprawiedliwy, sprowadzając zakonników z opactwa Morimond w Burgundii (obecnie w Szampanii) i przeznaczając im ziemie położone nieopodal przeprawy przez Pilicę w Sulejowie. Inicjatywę księcia wsparli, także finansowo biskup krakowski Fulko oraz arcybiskup gnieźnieński Piotr Łabędź, szczególnie zasłużony opiekun konwentów cysterskich. Legenda o powstaniu klasztoru w Sulejowie mówi o tym, że podczas polowania książę Kazimierz miał się podczas pogoni za jeleniem odłączyć od drużyny i zaskoczyła go silna burza. Szukającego - wśród wichury, błyskawic i zacinającego ulewnego deszczu - otuchy w modlitwie księcia dobiegł z nieba głos: Zbuduj w tym miejscu kościół, a doprowadzę cię do sług twoich. Słysząc to, książę padł na ziemię i przyrzekł spełnić wolę Bożą. Gdy wstał, ujrzał wokół siebie dwanaście lwów, które doprowadziły go do dworzan. Na pamiątkę tego zdarzenia miano umieścić w kościele dwanaście rzeźb lwów. Kazimierz II Sprawiedliwy przekazał cystersom wieś Sulejów. We wsi była komora celna i spory targ, zatem posiadłość ta przynosiła niemały dochód. Cystersi dostali od księcia także kilka innych wsi, a jeszcze kilka innych przekazał komes, którego imię jest zapisane jako Raslaus. Do fundacji klasztoru przyczynił się też rycerz Bałdrzych, nadając swą wieś. Kilka lat później zakonnicy dokonali komasacji gruntów, wymieniając z księciem wsie, co doprowadziło do uzyskania dwóch zwartych kompleksów dóbr, wokół Sulejowa i Bałdrzychowa. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego w opactwie cysterskim. Pierwszy kościół klasztornegy wg miejscowej tradycji został konsekrowany w 1178 roku. Następne lata XII wieku przyniosły rozwój klasztoru. Nowe nadania poczynił syn fundatora książę Leszek Biały, opiekę nad opactwem roztoczyli także Konrad I Mazowiecki i Bolesław V Wstydliwy. Mnisi potwierdzenia praw do majątku szukali też w Rzymie - bulle protekcyjne wystawili Honoriusz III oraz Grzegorz IX. Na początku XIII wieku w Sulejowie przystąpiono do budowy kościoła p.w. NMP i angielskiego męczennika św. Tomasza Kantuaryjskiego (Thomasa Becketa). Następnym krokiem była budowa kapitularza, zakończona około połowy XIII wieku. W roku 1232 z nadania księcia wielkopolskiego Władysława Odonica klasztor przejął tzw. fundację dobrowską. W roku 1252 jego majątek powiększył się o uposażenie opactwa szpetalskiego. W połowie XIII wieku mnisi mieli ok. 50 wsi i 45 dziesięcin, mieli także inne dobra i przywileje.
Rozwój klasztoru został jednak zahamowany. Wpłynęło na to kilka czynników. Pierwszym z nich była rywalizacja z osadzonymi w pobliskim Witowie norbertanami. Duże problemy spowodowało też złupienie dóbr opactwa przez Mongołów w 1259 roku. Również rozproszenie majątku powodowało trudności w zarządzaniu. W dodatku cystersi sulejowscy zwlekali z obsadzeniem klasztoru w Szpetalu. Sprawą zajęła się kapituła generalna zakonu, opat Morimondu i arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka. Decyzją kapituły z 1285 roku cystersów sulejowskich przeniesiono do Byszewa, a do opactwa przybyli zakonnicy z Wąchocka. Przywileje opactwa potwierdził w 1308 roku Władysław I Łokietek. W roku 1318 odbył się w Sulejowie zjazd możnych i rycerstwa, na którym uchwalono specjalną suplikę z prośbą do papieża o koronację Władysława Łokietka. W wieku XV wieku w klasztorze gościł Władysław II Jagiełło. Legenda głosi, że zdążające pod Grunwald rycerstwo ostrzyło miecze na kolumnach portalu kościoła. Król ten nadał klasztorowi serię przywilejów. Gościem sulejowskich cystersów był także Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk. Zespół klasztorny opactwa cysterskiego. Widoczne są zabudowania mieszczące dziś hotel i XVI-wieczna Baszta Krakowska. W wiekach XIV-XVII teren, znajdujący się poza czworobokiem zabudowań samego klasztoru obwarowano. Klasztor stale zamieszkiwało wówczas ok. 25 zakonników. W XVII wieku opactwo zostało opactwem komendatoryjnym - władali nim mianowani przez króla komendariusze. Taki zarząd na ogół nie wpływał pozytywnie na rozwój, choć opactwo sulejowskie wiele zawdzięcza takim komendariuszom jak biskup wendeński Otto Schenking czy biskup kijowski Stanisław Zaremba. Widoczna na zdjęciu wschodnia Baszta Opacka, czworoboczna, późnogotycka z XV/XVI wieku, jest zbudowana dołem z kamienia, górą z cegły. Od strony wschodniej ma otwory strzelnicze. Obok znajduje się dawny arsenał z przełomu XVI i XVII wieku, przylegający do baszty i połączony z nią przejściem. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego widziany od strony Baszty Opackiej. W roku 1655 w sulejowskim opactwie przebywał król Jan II Kazimierz Waza. W czasie „potopu szwedzkiego” uległa zniszczeniu przyklasztorna osada, w tym czasie mająca wielkość małego miasteczka. Choć w XVIII wieku klasztor i jego dobra podniesiono z upadku, następne zniszczenia spowodował pożar z roku 1731. Pod koniec XVII wieku cystersi wznowili też spory o graniczne posiadłości z witowskim klasztorem norbertanów. Ostatecznie do polubownej ugody doszło w 1742 roku. Wiek XVIII przyniósł sulejowskiemu klasztorowi wiele problemów, począwszy od szkód w czasie konfederacji barskiej i pożaru w 1790 roku. W czasach stanisławowskich zaczęły zanikać fundacje, a za nimi podupadać klasztory. W roku 1793 klasztor i miasto Sulejów zostały zajęte przez Prusaków. Po trzecim rozbiorze w roku 1795 klasztor znalazł się w zaborze austriackim, zaś leżący wówczas na przeciwległym brzegu Pilicy Sulejów w zaborze pruskim. W roku 1815, na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego, klasztor i miasto znalazły się w granicach zależnego od Rosji Królestwa Polskiego.
Baszta Opacka i arsenał. W roku 1819 władze carskie dokonały kasaty klasztoru i opactwo przestało istnieć. Majątek przejął rząd Królestwa Polskiego. W skład majątku klasztornego, prócz samego opactwa, wchodziło także 5 folwarków. Kościół oddano diecezji z przeznaczeniem na parafię, obwarowania i budynki gospodarcze znalazły się w rękach prywatnych. Książki z liczącej 2312 woluminów biblioteki trafiły m.in. do seminariów duchownych w Kielcach i Sandomierzu. W roku 1847 kolejny pożar uszkodził kościół i klasztor - odbudowano je w latach 1852-1861. W roku 1860 w zabudowaniach klasztornych umieszczono ochronkę dla dzieci i szkołę elementarną. Klasztor został uszkodzony podczas I wojny światowej, a kościół podczas pożaru w 1923 roku. Prace konserwatorskie przeprowadzono w latach 1923-1925. W roku 1950, staraniem społeczeństwa i miejscowego nauczyciela Zacheusza Misiurskiego, urządzono w kapitularzu niewielkie muzeum. W roku 1981, po remoncie i częściowej odbudowie zabudowań gospodarczych , urządzono urządzono w nich hotel. Kościół i obiekty klasztorne zostały zwrócone cystersom w 1986 roku. W dawnym opactwie znajduje się przeorat zwykły, obsadzony przez zakonników z Wąchocka. Kościół, którego murom dodatkowo zagroziło powstanie Zalewu Sulejowskiego, od 1990 roku był intensywnie restaurowany, w roku 2007 renowacja została praktycznie ukończona. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Ta orientowana trzynawowa bazylika z transeptem jest najstarszym budynkiem w opactwie. W narożach między ramionami transeptu a prostokątnym prezbiterium znajdują się kaplice. Kościół zbudowany jest z piaskowca szydłowieckiego, kamienne są też wewnętrzne elementy konstrukcyjne i dekoracyjne, natomiast sklepienia i ściany wewnętrzne są ceglane. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Hotel Podklasztorze mieszczący się w dawnych zabudowaniach browaru i spichlerzy opactwa oraz Baszta Krakowska z XVI wieku.
Zespół klasztorny opactwa cysterskiego. Budynek dawnego arsenału. Jedyną dobrze zachowaną częścią klasztoru jest część skrzydła wschodniego z późnoromańskim kapitularzem z XIII wieku i gotyckim krużgankiem z XV wieku. Dalej w skrzydle wschodnim była niegdyś rozmównica, a następnie audytorium, podobne kształtem i budową do kapitularza - w ziemi widoczne są jeszcze pozostałości podpierającej sklepienie kolumny. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Zespół klasztorny opactwa cysterskiego. Ze skrzydła południowego, zbudowanego w XVI wieku, zachowała się tylko jedna ściana i podpiwniczenia. Mieściło ono refektarz, mieszkanie opata i cele zakonników. Kapitularz. Jego krzyżowo-żebrowe sklepienie wspiera się na jednej kamiennej kolumnie. Podobnie jak w kościele, sama konstrukcja zbudowanego z cegły pomieszczenia ma już cechy stylu gotyckiego, natomiast wszelkie elementy konstrukcji i dekoracje są romańskie. W krużganku i kapitularzu jest urządzone niewielkie muzeum z wystawą o historii opactwa. Pokazane są niektóre zachowane sprzęty i szaty liturgiczne, obrazy, gotycki ołtarzyk i znaleziska z badań archeologicznych. Najcenniejszym eksponatem jest niewielki ołtarz Trójcy Świętej w typie Tronu Łaski z pochodzącymi z I połowy XVI wieku gotyckimi postaciami Boga Ojca i klęczącego biskupa. Brakujący krucyfiks w XIX wieku zastąpiono współczesnym hebanowym.
Eksponaty w niewielkim muzeum w kapitularzu. Widok z krużganka na pomieszczenie kapitularza. Kapitularz i kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Jest to jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce, a zarazem jeden z najciekawszych zabytków architektury romańskiej w naszym kraju. Kapitularz i kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Ściana, stanowiąca pozostałość południowego skrzydła opactwa. Kapitularz przy kościele p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego i mur stanowiący pozostałość południowego skrzydła klasztoru. Skrzydło południowe, pochodzące z XVI wieku, jest w ruinie. Dawniej trzy skrzydła klasztoru i kościół otaczały wirydarz.
Na wprost widoczna jest czworoboczna renesansowa zachodnia baszta bramna z XVI wieku, nazwana Basztą Rycerską. Jest zbudowana z kamienia łamanego, Łuki bramy są zamurowane. Obok baszty był kiedyś młyn. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. W części środkowej fasady zachodniej znajduje się romański portal z trzema kolumnami z każdej strony. Kolumny mają głowice i bazy z dekoracją akantu, palmety i lilii, górną część tympanonu zdobi pas z motywem plecionki. Główny portal wejściowy do kościoła p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego od strony zachodniej. Drugi portal, późnoromański z ok. 1230 roku, jest znacznie skromniejszy. Stanowił wejście od strony południowej - obecnie widoczny jest od strony krużganka. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego - detal architektoniczny. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Bogato dekorowane organy, powstałe w XVII wieku i później parokrotnie przebudowywane, są podobne do organów kościoła cystersów w Wąchocku i być może są dziełem tego samego organmistrza i snycerzy. Instrument ma 22 głosy, 2 manuały i 1 pedał oraz cymbelstern, czyli wirującą gwiazdę z dzwonkami. Balustrada chóru, prócz dekoracji snycerskiej, jest ozdobiona emblematycznymi malowidłami.
Architektura wnętrza kościoła p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego jest połączeniem stylu romańskiego i gotyckiego. Architektura jest już gotycka, romańskie pozostały detale. Cechy gotyckie wykazują zwłaszcza krzyżowo-żebrowe sklepienia, wspierające się na półkolumnach i filarach. Głowice półkolumn mają płaskorzeźbioną romańską dekorację z motywem plecionki, liści lub gałązek, zdobione są także zworniki sklepień. W kościele znajduje się pięć barokowych ołtarzy, pozostałe oraz ambona i stalle pochodzą z epoki rokoka. Rokokowy ołtarz główny z 1788 roku jest dziełem Jana Millmana. Zabytkowy konfesjonał w kościele p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Polichromie w kościele p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Jeden z ołtarzy w kościele p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego - detal architektoniczny. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego - detal architektoniczny.
Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego - chrzcielnica. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Fragment głównego portalu. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Fragment głównego portalu. Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego. Fragment głównego portalu. Zespół klasztorny opactwa cysterskiego. Widok pozostałości południowego skrzydła klasztoru. Zespół klasztorny opactwa cysterskiego. Nie było nam dane zobaczyć dokąd prowadzi ta furtka..
Kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego - detal architektoniczny.

najbliższe galerie:

 
Łódzkie w pigułce.
1pix użytkownik popekpawel odległość 1 km 1pix
Zalew Sulejowski i Murowaniec.
1pix użytkownik arti333 odległość 2 km 1pix
Polska - Sulejów - Podklasztorze
1pix użytkownik kamila_kula odległość 2 km 1pix
OKOLICE SULEJOWA ZIMĄ
1pix użytkownik pirania odległość 2 km 1pix
Sulejów
1pix użytkownik al_ka odległość 2 km 1pix
Rzeka Luciąża
1pix użytkownik pirania odległość 4 km 1pix

komentarze do galerii (6):

 
irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3036) dodano 09.08.2014 20:34

to racja...warto....

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5610) dodano 09.08.2014 10:52

Irena2005n - jedyny minus, to to że opactwo leży w pewnym oddaleniu od głównych szlaków komunikacyjnych, ale na pewno warto nadłożyć te kilkanaście kilometrów, by je zobaczyć. Pozdrawiam. :)

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3036) dodano 07.08.2014 10:19

ciekawe miejsce....i fajnie je opisujesz ...milo się z Tobą spacerowało ...pozdrawiam serdecznie....

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5610) dodano 01.08.2014 19:55

Wojzsl i Tereza + dziękuję i serdecznie pozdrawiam. :)

tereza użytkownik tereza(wpisów:3891) dodano 01.08.2014 14:49

Miejsce ciekawe.Galeria dobrze opisana,ale u Ciebie to norma.Pozdrawiam:)

wojzsl użytkownik wojzsl(wpisów:277) dodano 01.08.2014 10:28

Zawsze chętnie oglądam galerie, które przedstawiają opactwa. Detal, rozmach i miejsca, w których można się wyciszyć to jest co mnie w nich urzeka.
Pozdrawiam

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!