m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Kościół rektoralny p.w. Wniebowzięcia NMP. Świątynia została wzniesiona w 1873 roku, jako garnizonowa cerkiew prawosławna p.w. św. Trójcy. Od 1885 roku posiadała status soboru. W roku 1893 obiekt uzyskał dekorację wnętrza, jaką wykonał Paweł Jakowlew. Przy soborze działało bractwo cerkiewne, biblioteka i szkoła przycerkiewna. Po wybuchu I wojny światowej ludność rosyjska opuściła Łomżę. W czasie niemieckiego bombardowania miasta sobór został uszkodzony, a po 1918 roku przejął go Kościół rzymskokatolicki. Kościół rektoralny p.w. Wniebowzięcia NMP reprezentuje styl eklektyczny. Jest wzniesiony z tynkowanej cegły, posiada trzy nawy z dwiema ostro zakończonymi wieżami na planie ośmioboków. Jest bogato dekorowany pilastrami i płaskorzeźbami rozmieszczonymi wokół wąskich półkolistych okien, poniżej poziomu dachu znajduje się fryz. We wnętrzu budynku kościoła rektoralnego p.w. Wniebowzięcia NMP zachowała się polichromia, stanowiąca w dużej mierze naśladownictwo tej, która zdobi Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Wnętrze kościoła rektoralnego p.w. Wniebowzięcia NMP. Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II. Seminarium zostało utworzone w 1919 roku przez biskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Po utworzeniu diecezji łomżyńskiej w 1925 roku seminarium stało się Łomżyńskim Diecezjalnym Seminarium Duchownym. Nadanie uczelni imienia Papieża Jana Pawła II miało miejsce 13 października 2005 roku na mocy decyzji biskupa Stanisława Stefanka. 5 czerwca 1991 roku podczas czwartej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II spotkał się z profesorami i alumnami łomżyńskiego seminarium. Na pamiątkę tamtego zdarzenia ufundowano pomnik Jan Pawła II według projektu prof. Kazimierza Gustawa Zemły.
Pomnik, upamiętniający kampanię wrześniową 1939 roku. Kamienica przy ulicy Henryka Sienkiewicza. Kamienica z 1888 roku przy ulicy Dwornej - siedziba Kredyt Banku. Przed budynkiem Kredyt Banku przy ulicy Dwornej umieszczono popiersie Bohdana Stefana Winiarskiego - prawnika, profesora Uniwersytetu Poznańskiego, sędziego i przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, członka Polskiej Akademii Umiejętności, posła na Sejm II i III kadencji w II RP, prezesa Banku Narodowego w Londynie. Gmach dawnej Kasy Przemysłowców Łomżyńskich - neobarokowy budynek z 1909 roku, usytuowany przy ulicy Dwornej. Obecnie mieści się tu Sąd Okręgowy. Gmach dawnej Kasy Przemysłowców Łomżyńskich - detal architektoniczny.
Gmach dawnej Kasy Przemysłowców Łomżyńskich - detal architektoniczny. Jedna z kamienic przy ulicy Dwornej. Brama Katolickiej Bursy Szkolnej przy ulicy Dwornej. Katolicka Bursa Szkolna dla Młodzieży Męskiej powstała w 1998 roku z inicjatywy biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Placówka mieści się w dawnym budynku Wyższego Seminarium Duchownego i przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mają oni zapewnioną opiekę wychowawczą, mieszkanie i całodzienne wyżywienie. Na terenie placówki jest: kaplica, świetlica, sala komputerowa z dostępem do internetu, siłownia, sala rekreacyjna i stołówka. Drzwi w jednej ze staromiejskich kamienic. Kamienica przy ulicy Sadowej. Tablica upamiętniająca żołnierzy NSZ.
Katedra p.w. św. Michała Archanioła. Zgodnie z potwierdzoną legendą, Łomża już około roku 1000 miała swój kościół farny na Wzgórzu Świętego Wawrzyńca w Starej Łomży, odległy około 1 km od dzisiejszej katedry. Wznoszenie obecnego kościoła farnego rozpoczęli książęta mazowieccy Janusz i Stanisław oraz ich matka Anna Radziwiłłówna. Pracami przy budowie świątyni kierował biskup płocki Andrzej Noskowski, który również konsekrował świątynię w 1525 roku. Kolejna konsekracja odbyła się po roku 1531 i dokonał jej biskup płocki Andrzej Krzycki. Około 1550 roku kościół został przebudowany na pseudobazylikę i przesklepiony. Istnieje hipoteza, zgodnie z którą sklepienie prezbiterium jest starsze od sklepienia reszty kościoła oraz, że prezbiterium stanowiło niegdyś kaplicę zamkową książąt mazowieckich, która pochodziła zapewne z pierwszych lat XV stulecia. Opisy dawnej Łomży potwierdzają istnienie oddzielnej kaplicy zamkowej. W latach 1691-1692 kościół  wyremontowano po zniszczeniach z czasów „potopu szwedzkiego” wg projektu Józefa Szymona Bellottiego, w wyniku czego jej wystrój zmienił się z gotyckiego na barokowy. Ponowna konsekracja kościoła odbyła się w 1783 roku, lecz już w 1819 roku został ona czasowo zamknięty z uwagi na zły stan techniczny. W 1886 roku restaurację sklepień przeprowadził J.Hinz. W tymże roku dobudowano od południa zakrystię. Podczas przeprowadzonych remontów w końcu XIX wieku cały kościół został pokryty polichromią. Po utworzeniu przez papieża Piusa XI Diecezji Łomżyńskiej w 1925 roku, kościół  podniesiono do rangi katedry. W latach 1932-1934 świątynię przebudowano pod kierunkiem Stefana Cybichowskiego. Dostawiono wówczas piętro na zakrystii południowej oraz drewniane empory w prezbiterium, wybito także otwory w ścianie południowej i przeniesiono nagrobki z prezbiterium i kaplicy różańcowej do nawy. W czasie II wojny światowej kościół uległ częściowemu zniszczeniu. Odbudowany został w 1952 roku i regotyzowany w latach 1953-1958 wg projektu W. Paszkowskiego. Jest przykładem tzw. gotyku mazowieckiego. Katedra p.w. św. Michała Archanioła. W nawie głównej ma sklepienia gwiaździste i sieciowe, natomiast w nawach bocznych - kryształowe, spotykane na Mazowszu dość rzadko. Wewnątrz kościoła znajduje się wiele cennych dzieł sztuki, gotyckich i późniejszych. Znajduje się tu czczony przez wiernych cudowny obraz Matki Boskiej Łomżyńskiej, koronowany w Łomży 4 czerwca 1991 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Katedra p.w. św. Michała Archanioła - manierystyczna ambona z połowy XVII wieku. W jej konchowych niszach umieszczono postaci Chrystusa, Matki Boskiej i czterech ewangelistów.
Katedra p.w. św. Michała Archanioła - fragment wnętrza. Po przejściu przez ostrołukowy portal, zanurzamy się w sprzyjającym kontemplacji półmroku i ciszy. Nagrobek Elżbiety z Dębińskich Modliszewskiej, starościanki chęcińskiej w katedrze p.w. św. Michała Archanioła. Powyżej znajduje się nagrobek jej męża Andrzeja Modliszewskiego, starosty łomżyńskiego i kolneńskiego. Oba nagrobki zostały wykonane w 1589 roku jeszcze za życia fundatorów. Renesansowe nagrobki przypisywane są warsztatowi florenckiego rzeźbiarza Santi Gucciego. Katedra p.w. św. Michała Archanioła. Renesansowy nagrobek Andrzeja Modliszewskiego, starosty łomżyńskiego i kolneńskiego. Katedra p.w. św. Michała Archanioła - fragment wnętrza. Katedra p.w. św. Michała Archanioła. Tablica upamiętniająca Henryka Sienkiewicza. Pomnik prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego, stojący przed katedrą łomżyńską. Powstał staraniem biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka i biskupa Tadeusza Józefa Zawistowskiego. Autorem monumentu jest prof. Czesław Dźwigaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pomnik jest konstrukcją żelbetonową, obłożoną granitowym kamieniem. Synowi tej ziemi - Prymasowi Tysiąclecia - diecezja łomżyńska - głosi dedykacja na pomniku.
Katedra p.w. św. Michała Archanioła. Początkowo (w latach 1504-1519) przyszłą katedrę budowano jako bazylikę późnogotycką. Natomiast w latach 1519-1525 dla wzmocnienia stabilności tej monumentalnej budowli dodano od strony północnej trójkondygnacyjną dzwonnicę, która do naszych czasów zachowała swój pierwotny wygląd. Ulica Farna - deptak w centrum miasta. Ławeczka Hanki Bielickiej w Łomży na ulicy Farnej przy zbiegu ulic Dwornej i Starego Rynku. Upamiętnia aktorkę, która niemal cały okres dzieciństwa i młodości w II Rzeczypospolitej spędziła w Łomży. Pomnik został odsłonięty w 2007 roku. Pomnik powstał dzięki fundatorom - prof. Romanowi Englerowi (rektorowi Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży), lokalnym przedsiębiorcom Janowi Kurpiewskiemu i Markowi Mackiewiczowi. Honorowy patronat sprawował prezydent miasta Jerzy Brzeziński. Rzeźba, odlana w brązie, jest dziełem Michała Selerowskiego. Stary Rynek otaczają kamieniczki z arkadami - pseudobarokowe. W większości, zostały one odbudowane po II wojnie światowej wg projektu Urszuli i Adolfa Ciborowskich. Kamieniczki przy Starym Rynku. Hala Targowa z 1928 roku na Starym Rynku.
Arkady kamieniczek przy Starym Rynku. Ratusz - budowla klasycystyczna, wzniesiona w 1823 roku wg projektu Aleksandra Groffe. Jest to budynek prostokątny, dwukondygnacyjny, murowany, tynkowany, dwutraktowy, z wieżą zegarową. Nad wejściem znajduje się portyk kolumnowy. Mieści się przy Starym Rynku. Nowe bloki przy ulicy Rządowej w pobliżu Starego Rynku. Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej w zespole klasztornym oo. kapucynów przy ulicy Krzywe Koło. Klasztor wybudowany został w latach 1770-1772 w stylu baroku toskańskiego. Świątynię Matki Boskiej Bolesnej dobudowano w latach 1788-1789 z fundacji ks. kanonika płockiego Józefa Konstantego Trzaski. Pobłogosławiony został w 1789 roku przez kanonika płockiego i oficjała łomżyńskiego ks. Marcina Kraszewskiego. Konsekrowany w 1798 roku przez biskupa płockiego Onufrego Kajetana Szembeka, który poświęcił pięć ołtarzy z relikwiami męczenników św. Specjoza i św. Kolumbana. Wnętrze kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Tutejsza parafia została erygowana w 1979 roku przez biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. Obrazy ołtarzowe, z których do dziś zachował się tylko obraz Zdjęcie z Krzyża, namalował Sylwester Augustyn Mirys, nadworny malarz Branickich z Białegostoku. W 1844 roku kościół przeszedł gruntowną renowację, w czasie której dotychczasowe obrazy ołtarzowe zastąpiono dziełami Szymona Czechowicza i nieznanego malarza podpisującego się M.L.V.R.Z. Z inicjatywy prowincjała Beniamina Szymańskiego w 1859 roku dobudowano kaplicę, w której umieszczono krucyfiks z dawnego kościoła jezuitów w Połocku - krucyfiks ten otrzymał o. Szymański w darze od namiestnika carskiego Iwana Fiodorowicza Paskiewicza. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku klasztor był siedzibą nowicjatu i studium filozofii. W roku 1903 władze rosyjskie dokonały kasaty zgromadzenia, lecz po odzyskaniu niepodległości zakonnicy na nowo obsadzili klasztor. W latach 1920-1939 przy klasztorze działało Kolegium Serafickie - szkoła średnia, przygotowująca kandydatów do zakonu.
Kościół i klasztor zostały wzniesione na skarpie nad Narwią, tzw. Popowej Górze, sumptem kanonika płockiego księdza Józefa Konstantego Trzaski i sędziego ziemskiego łomżyńskiego Hilarego Trzaski. Biskup płocki Hieronim Antoni Szeptycki, zatwierdził fundację w 1763 roku, a pierwsi zakonnicy przybyli tu w 1764 roku. Witraż w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Jedno z malowideł we wnętrzu kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Jedno z malowideł we wnętrzu kościoła p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Jedna z kaplic w kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Czyżby relikt słusznie minionej przeszłości?...
Zejście w kierunku ulicy Żydowskiej i doliny Narwi. Widok na dolinę Narwi ze wzgórza z okolic ulicy Radzieckiej i Krzywego Koła.

najbliższe galerie:

 
Łomża i Drozdowo
1pix użytkownik tereza odległość 0 km 1pix
SPACERKIEM PO CENTRUM ŁOMŻY
1pix użytkownik mocar odległość 1 km 1pix
Łomża, tuż, za Powązkami
1pix użytkownik pedro1912 odległość 1 km 1pix
Twierdza Łomża - Fort I
1pix użytkownik alquere odległość 3 km 1pix
Twierdza Łomża - Fort III
1pix użytkownik alquere odległość 4 km 1pix
Rozlewiska Biebrzy-Dolny Basen Doliny Biebrzy
1pix użytkownik tereza odległość 8 km 1pix

komentarze do galerii (8):

 
irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:2941) dodano 09.08.2014 20:37

no i możesz mieć rację...pozdrawiam...

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:4993) dodano 08.08.2014 18:34

Irenko - obie odmiany "łomżingu" są fajne... Pozdrawiam. :)

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:2941) dodano 07.08.2014 10:31

fajny ten łomżing....ale jednak obecne znaczenie tego słowa jest ....największa i najsymtatyczniejszą reklamówką miasta....

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:4993) dodano 03.08.2014 23:39

Patryk80 - musiał być grzeczny, bo robiłem za kierowcę. Pozdrawiam.

patryk80 użytkownik patryk80(wpisów:4763) dodano 03.08.2014 13:55

Spokojny i grzeczny ten łomżing

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:4993) dodano 03.08.2014 00:35

Andred - najlepiej połączyć obie formy "łomżingu". A z ulicą Radziecką chyba jest tak, jak z Apteką Radziecką, o której pisze Dreptak. Pozdrawiam. :)

dreptak użytkownik dreptak(wpisów:1506) dodano 02.08.2014 21:37

z tą ulicą Radziecką to chyba historia podobna do tej z apteką radziecką - patrz jedna z moich galerii: http://obiezyswiat.org/index.php?gallery=16595

andred użytkownik andred(wpisów:4757) dodano 02.08.2014 14:25

Ciekawa ta Łomża, ale po ciężkim tygodniu pracy (który jeszcze dla mnie się nie skończył), najchętniej poddałbym się "łomżingowi" w obecnie najpopularniejszym tego słowa znaczeniu ;-)
A ta nazwa ulicy nie wiem czy jest prawidłowa, ponieważ wg mnie powinna się nazywać "ul. Związko Socjalistyczno Republiko Radziecka" ;-)
Pozdrawiam,
andred

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!