m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Dojeżdżamy do Ojcowskiego Parku Narodowego. Pieskowa Skała - osada na terenie wsi Sułoszowa, w granicach jednego z trzech jej sołectw, położona w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, znana przede wszystkim z zamku o tej samej nazwie. W 1842 Pieskową Skałę kupił od rodziny Wielopolskich hrabia Jan Mieroszewski. 4 i 5 marca 1863 w Pieskowej Skale i pobliskiej Skale miała miejsce bitwa powstańców pod dowództwem Mariana Langiewicza z wojskami rosyjskimi, podczas której śmierć poniósł walczący po stronie Polaków rosyjski pułkownik Andrij Potebnia. W latach 80. XIX w., kolejny z Mieroszewskich - Sobiesław prowadził w zamku prace remontowe wzbogacając go o elementy neogotyckie.Po II wojnie światowej zamek w Pieskowej Skale przejął Skarb Państwa, po generalnej renowacji w latach 1950-1963 stał się on Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Zamek w Pieskowej Skale wielokrotnie służył filmowcom. Nakręcono tu min.Stawka większa niż życie (1968) odc. 16 - Akcja Liść Dębu; Podróż za jeden uśmiech ; Janosik ; Pierścień i róża; Ogniem i mieczem ; Nie kłam kochanie Maczuga Herkulesa - zbudowana z twardych wapieni skalistych maczuga skalna znajdująca się w Pieskowej Skale (teren Sułoszowej) na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego.
Stoi na najniższej skalnej terasie zwanej Fortepianem o wysokości 8-12 m, wysokość samej maczugi wynosi około 25 m. Stanowi ona bardzo charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika. Powstała w wyniku krasowej działalności wód i różnej odporności na wietrzenie wapieni.Nazwa Maczuga Herkulesa pochodzi od kształtu skały. W przeszłości była różnie nazywana, a z każdą nazwą wiązała się legenda. Pierwszy raz została zdobyta przez Leona Witka z Katowic w 1933. Na jej szczycie znajduje się mały żelazny krzyż upamiętniający to wydarzenie. Później zdobyta została jeszcze w 1935 i 1936. Z czasów Kazimierza Wielkiego pochodzi zachowana do dziś warownia - Zamek w Pieskowej Skale i ruiny zamku w Ojcowie. Warownie te strzegły szlaku handlowego z Krakowa na Śląsk. Od XVI w. zaczęły powstawać zabudowania w samej Dolinie Prądnika: domy, tartaki, młyny, folusze, papiernie, prochownie. Wysoko położone nad dnem doliny terasy i skały stanowiły z natury doskonałe miejsce obronne.
 W dolinie Prądnika zachowało się kilka śladów grodzisk z wczesnego Średniowiecza. OPN choć jest naj­mniej­szym tego typu chro­nio­nym obsza­rem w Pol­sce to z pew­no­ścią należy do naj­bar­dziej uro­kli­wych w naszym kraju. Na zale­d­wie 21 km kwa­dra­to­wych (to 10 razy mniej niż powierzch­nia Tatrzań­skiego Parku Naro­do­wego) odnajdziemy malow­ni­cze zabytki, cie­kawe ścieżki i szlaki, piękne for­ma­cje wapienne oraz liczne przy­kłady buj­nej flory oraz fauny. Skały Wernyhory - grupa skał wapiennych, położonych w dolinie Prądnika, w granicach administracyjnych Sułoszowej. Skały są położone bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej , na odcinku pomiędzy Pieskową Skałą a Ojcowem. Stanowią punkt widokowy m.in. na zamek w Pieskowej Skale, a u ich stóp znajduje się zajazd Werhyhora. Nazwa Skał pochodzi od imienia Wernyhory - legendarnego kozackiego wieszcza i lirnika.
Kaplica „Na Wodzie” pod wezwaniem św. Józefa Robotnika jest zabytkowym drewnianym obiektem sakralnym znajdującym się w Ojcowie na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.Wzniesiona została w 1901 roku, nad dwoma brzegami potoku Prądnik. Jak głosi legenda, niezwykłe usytuowanie obiektu wynikało z ominięcia w ten sposób carskiego zakazu budowania na ziemi ojcowskiej.Kapliczka utrzymana jest w stylu tzw. szwajcarsko-ojcowskim. Elementy architektury alpejskiej widoczne są w ażurowej wieżyczce-sygnaturce. Natomiast wnętrze nawiązuje do stylu zakopiańskiego, modnego na początku XX wieku. Została wybu­do­wana za cza­sów zaboru, jak legenda głosi obcho­dząc car­ski zakaz budo­wa­nia na ziemi ojcow­skiej -  bez­po­śred­nio pod kaplicą, mię­dzy jej fila­rami pły­nie rzeka Prąd­nik. Samo wej­ście na teren OPN jest bez­płatne. Spa­cer możemy zacząć od wej­ścia na wzgó­rze, na któ­rym poło­żony jest Zamek w Ojco­wie. W latach osiemdziesiątych XX wieku przeprowadzono renowację wieży, w której urządzono ekspozycję poświęconą historii zamku. Zamek w Ojcowie - położony na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Warto zwie­dzić to miej­sce rów­nież ze względu na walory wido­kowe tego miej­sca, z któ­rego roz­ciąga się oka­zała pano­rama Ojcowa i doliny Prąd­nika.
Tradycja głosi, że nazwa warowni, w swej pierwotnej formie brzmiąca Ociec, została nadana przez samego króla, na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca, Władysława Łokietka, który w okolicznych jaskiniach znajdował schronienie. Następ­nie pie­szo, spa­ce­ro­wym trak­tem kie­ru­jemy się w stronę cen­trum Ojcowa, który jest małą, lecz bar­dzo uro­kliwą miejscowością, leżącą wewnątrz Parku Naro­do­wego. Możemy tutaj coś zjeść, kupić pamiątkę lub po pro­stu po­dzi­wiać spe­cy­ficzną archi­tek­turę tutej­szych domostw (tzw. styl ojcow­ski). Po przej­ściu przez drew­niany mostek znaj­dziemy się pod wznie­sie­niem będą­cym punk­tem wido­ko­wym,  który koniecz­nie trzeba ”zali­czyć”. Ojców od połowy XIX wieku pełnił funkcję uzdrowiska. Na potrzeby kuracjuszy i turystów, licznie odwiedzających wówczas Ojców zaczęto budować drewniane pensjonaty i hotele. Styl w jakim je budowano nazywany był stylem szwajcarsko-ojcowskim ze względu na łączenie ze sobą miejscowych elementów zdobniczych z elementami zapożyczonymi z budownictwa alpejskiego.
Do dnia dzisiejszego przetrwało tylko kilka obiektów, część z nich jest już mocno zniszczona.  Niemniej jednak na uwagę zasługuje kilka obiektów, które przypominają o dawnej świetności Ojcowa, wśród nich Hotel pod Kazimierzem, Hotel pod Łokietkiem, Bazar Lwowski, Willa pod Berłem i Willa pod Koroną. Wyróżnia się formy dolinne i wierzchowinowe. Do form dolinnych należą jary o głębokości do 100 m, nieduże dolinki krasowe, wąwozy oraz terasy i stożki (usypiskowe bądź napływowe). Na wznoszącej się ponad dolinami wierzchowinie występują ostańce. Największe doliny to Dolina Prądnika i Dolina Sąspowska. Tworzą one krasowe jary o płaskim dnie i stromych, często pionowych lub nawet podciętych zboczach. Ich dnem stale spływają potoki. Do tych dwóch głównych jarów uchodzi wiele mniejszych i przeważnie bezwodnych dolin bocznych. U wylotu dolin bocznych często tworzą się stożki napływowe spychające potok pod przeciwległy brzeg. Obserwujemy to np. u wylotu Wąwozu Korytania, Wąwozu za Krakowską Bramą i innych.
Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika miały już miejsce przed drugą wojną światową. Projekt utworzenia rezerwatu przyrody w Dolinie Prądnika i Sąspowskiej powstał pod kierunkiem prof. Władysława Szafera już w 1924. Z jego też inicjatywy opracowano pierwszą monografię przyrodniczą Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej i zaprojektowano pierwszy rezerwat przyrody, który według jego autorów miał służyć nauce jako teren badań naukowych, a dla turystów przygodnie odwiedzających te strony oraz dla letników (...) stanowić źródło niezapomnianych wrażeń estetycznych. Do utworzenia rezerwatu przed II wojną światową jednak nie doszło, a plany te zaczęły być realizowane dopiero w 1953. Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 stycznia 1956 utworzono Ojcowski Park Narodowy. Był szóstym z kolei parkiem narodowym w Polsce. W 1981 ustanowiono wokół OPN strefę ochronną, tworzoną przez Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych. Po korekcie granic w 1997 powierzchnia tej strefy wynosi obecnie 6777 ha. Występuje tu ponad 50 źródeł krasowych, zwanych wywierzyskami. Głównym potokiem jest Prądnik, nieposiadający stałych dopływów, uchodzący do Wisły.
Przy Prądniku zlokalizowane są liczne młyny pochodzące z XIX w (Boronia, Katarzyńskich, Natkańca, Tarnówki) i z I. połowy XX w.(Bosaka, Krzemienia, Krzystanka, Mosura, Wilka). 
Dolina Prądnika - jest najdłuższą i najpiękniejszą spośród jurajskich dolinek podkrakowskich. Jej długość od źródeł do Hamerni, gdzie traci charakter jurajskiej dolinki, wynosi około 15 km. Dnem płynie Prądnik, którego źródła znajdują się w Sułoszowej, a do Wisły wpływa na Dąbiu w Krakowie pod nazwą Białuchy. Skały Krukowskiego dolina rzeki Prądnik na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego oraz leżących na południe od niego obszarów rolniczych. Panieńskie Skały. Wynikiem kolejnych etapów rozwoju dolin są występujące na zboczach niektórych dolin terasy, pozostałe po nich fragmenty często tworzą ciekawe formy skalne, jak np. Igła Deotymy czy Brama Krakowska.
Skały Koronne Terasy te były wygodnym miejscem do wznoszenia budowli obronnych, na terasach właśnie zbudowano zamek w Pieskowej Skale i w Ojcowie.

najbliższe galerie:

 
ZŁOTY OJCÓW
1pix użytkownik kordula157 odległość 0 km 1pix
Ojców- lekcja  latania
1pix użytkownik kordula157 odległość 0 km 1pix
Ojcowski Park Narodowy w zimowej szacie.
1pix użytkownik jurasek odległość 1 km 1pix
Ojcowski Park Narodowy na obieżyświatowo
1pix użytkownik dispar odległość 1 km 1pix
Ojcowski Park Narodowy wiosną
1pix użytkownik romana odległość 1 km 1pix
Twierdze Ojcowskiego Parku
1pix użytkownik popekpawel odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (33):

 
magdar użytkownik magdar(wpisów:3155) dodano 14.01.2015 18:12

Ojców to bajkowe miejsce.Ja byłam tam jesienią .Pozdrawiam :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 08.12.2014 15:33

halszka - Witam Cię Halinko serdecznie. Ja również uwielbiam to miejsce, dlatego tam wracam i za każdym razem odnajduję coś nowego i ciekawego.
Dziękuję za odwiedziny. Jest mi niezmiernie miło Cię gościć.
Pozdrawiam Cię serdecznie.

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 08.12.2014 08:38

Uwielbiam Jurę i lubię tam wracać:) A OPN to mój ulubiony i chętnie przyłączę się do Waszej wycieczki:):):)
Ładny album,piękna pogoda i zdjęcia,ciekawy opis:) Gratuluję i pozdrawiam Asiu:)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 21:55

rozmusiaki - Pojedziemy razem :) :) :), bo ja też chcę go zobaczyć po remoncie.
Byłam tam jakieś 10 lat temu i rzeczywiście wyglądał obskurnie.Może teraz będzie cudny :)
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 21:53

mariof - Tak, czy inaczej trzeba bedzie poczekać...już nie 2 lata, ale jakieś 1,5...Jestem dobrej myśli :) :) :)
Pozdrawiam serdecznie.

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4448) dodano 07.12.2014 20:16

No to przejadę się tam na rekonesans po remoncie :)
Pozdrawiam.

mariof użytkownik mariof(wpisów:58) - Użytkownik usunięty. dodano 07.12.2014 20:13

afrodyta- małe sprostowanie, na stronie widnieje informacja, iż zamek ma być otwarty w kwietniu 2016

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 16:50

ak - zgadzam się w całej rozciągłości.
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 16:49

wielkopolanko, bardzo dziękuję i niezmiernie się cieszę, że galeria się podobała.
Pozdrawiam serdecznie

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 16:48

mariof - T mnie troszkę zasmuciłeś, że aż 2 lata. Zatem muszę poczekać do następnej wyprawy...hm. To bardzo piękne miejsce i chętnie tam będę wracać.
Pozdrawiam serdecznie.

ak użytkownik ak(wpisów:5924) dodano 07.12.2014 10:20

@afrodyta- owszem, w dużej mierze ale dobre szkło plus niektóre filtry potrafią wykrzesać coś fajnego nawet w niezbyt zachwycającą pogodę :)

wielkopolanka użytkownik wielkopolanka(wpisów:1826) dodano 07.12.2014 07:24

Wspaniały spacer w uroczym miejscu! powróciły wspomnienia ! piękna galeria! bardzo bardzo podobało się!
pozdrawiam serdecznie:)

mariof użytkownik mariof(wpisów:58) - Użytkownik usunięty. dodano 07.12.2014 00:49

Ojców i ojcowski park narodowy należy do jednej z najpiękniejszych miejsc dolinek podkrakowskich. Niestety zamek w Pieskowej Skale będzie zamknięty przez około 2 lata-zamek przechodzi gruntowny remont, wraz z komnatami- O ile mi wiadomo zmieniana jest również ekspozycja na mulitedialne czasy,a opiekę nad remontem sprawuje Zamek Krolewski na Wawelu

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 00:40

ak - Bardzo dziękuję. Jakość zdjęć zdecydowanie zależy od pogody :)
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 00:39

harmony - Pogodę miałam wspaniałą. Druga część będzie jutro. :)
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 00:38

maria37 - Dziękuję. Miło, że galeria się spodobała.
Cieplutko pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 00:37

paweller75 - Pawełku, Ty nie byłeś w Ojcowie???????????....nie mogę uwierzyć. Bardzo polecam na wspaniały spacer.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 00:36

woja - no to ciach i już jesteś w Ojcowie....tylko pogoda teraz kiepska :(
Dzięki za odwiedziny w mojej galerii.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 00:34

sylwia80 - Całkiem możliwe, że minęłyśmy się w drodze. Dużo osób (kobiet) widziałam z aparatami. Możliwe, że jedną z nich byłaś Ty....a może nawet masz mnie na jakimś zdjęciu, lub ja Ciebie ???
Pogoda była cudowna :)
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 00:32

lucy56 - Właśnie jak pisałam w poprzednim komentarzu, jesień maluje kolorami i jest tam cudownie.
Pozdrawiam serdecznie

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.12.2014 00:31

achernar-51 - A ja właśnie zrobiłam sobie dwudniowy wypad i oczywiście trafiłam do Ojcowa, bo jakże można to miejsce pominąć.Jest tam uroczo, szczególnie jesienią, kiedy drzewa są wielokolorowe.
Pozdrawiam serdecznie.

ak użytkownik ak(wpisów:5924) dodano 06.12.2014 21:17

piękna galeria, świetne foty

harmony użytkownik harmony(wpisów:2592) dodano 06.12.2014 20:04

Piękne miejsce na wycieczkę, a jeszcze przy takiej wymarzonej pogodzie jaką Ty miałaś.
Czekam na część drugą :)
Pozdrawiam :)

maria37 użytkownik maria37(wpisów:189) dodano 06.12.2014 19:56

Piękne miejsce,chętnie bym tam jeszcze wróciła.Pozdrawiam :)

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7217) dodano 06.12.2014 19:46

A ja jeszcze tam nie byłem ..., a daleko nie mam, ale jakoś chyba zawsze nie po drodze było ..., pozdrawiam:)

woja użytkownik woja(wpisów:546) dodano 06.12.2014 19:34

Bardzo lubię ten park. Właśnie mi przypomniałaś, że baaardzo dawno tam nie byłem!
Pozdrawiam

sylwia80 użytkownik sylwia80(wpisów:627) dodano 06.12.2014 19:31

A niech mnie....wiesz, że ja wtedy też spacerowałam po Ojcowskim Parku, tylko pod ruinami byłam godzinę później :) Być może nawet minęłyśmy się :) Piękna pogoda była wtedy.

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:2748) dodano 06.12.2014 18:33

Jesienią też jest pięknie, ja przeważnie tam wiosną zaglądałam. Przyjemna galeria.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:4954) dodano 06.12.2014 17:54

W Ojcowskim Parku Narodowym byłem kilka razy, ale było to dawno temu. Pamiętam jednak, że bardzo mi się podobał i po Twojej prezentacji widzę, że przy najbliższej okazji warto tam wstąpić. Pozdrawiam. :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 06.12.2014 17:11

klavertjevier - O tak. Pogodę miałam wspaniałą na przejcie całego parku, z zaliczeniem kilku wspaniałych miejsc, ale to już w II części :)
Pozdrawiam cieplutko.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 06.12.2014 17:10

andred - uwierz mi, że kiedy zobaczyłam na horyzoncie Zamek w remoncie opadły mi ręce !!! Jedyną pociechą była przepiękna pogoda jak na drugą połowę października. Dziękuję za odwiedziny. Pozdrawiam serdecznie.

klavertjevier użytkownik klavertjevier(wpisów:2700) dodano 06.12.2014 16:20

Afrodyto, spacer po parku przy takiej pogodzie to marzenie!
Jesienne kolorki dodają uroku Twojej galerii. Bardzo miło było mi pójść Twoimi ścieżkami.
Pozdrowionka.

andred użytkownik andred(wpisów:4757) dodano 06.12.2014 16:07

Dużo mam wspomnień z tego miejsca. Jeździłem tam w czasie wakacji, jak i później na szkolne wycieczki czy rajdy piesze na Jurę Krakowsko-Częstochowską.
Bardzo ładne zdjęcia, duża przejrzystość powietrza przy ładnej pogodzie. Chętnie znowu odwiedzę to miejsce, ale poczekam aż zdejmą te rusztowania z zamku Piaskowej Skale ;-)
Pozdrawiam,
andred

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!