m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (47):

 
Pierwszej masowej egzekucji na Majdanku dokonano w grudniu 1941 roku. Rozstrzelano wówczas 2 tysiące jeńców radzieckich. W czerwcu 1942 roku uruchomiono pierwsze krematorium.  Pierwszy transport mieszkańców z aryjskiej strony Warszawy trafił do Majdanka w styczniu 1943 roku. W czerwcu tego samego roku znaleźli się tu mieszkańcy warszawskiego i białostockiego getta oraz ofiary pacyfikacji Zamojszczyzny. 3 listopada 1943 roku w obozie na Majdanku miała miejsce największa masowa egzekucja tzw. krwawa środa, w ramach akcji Erntefest - Dożynki. Die erste Transport Bewohner aus dem arischen Seite von Warschau wurde im Januar 1943 nach Majdanek gebracht. Im Juni des gleichen Jahres waren sie hier Einwohner von Warschau und Bialystok Ghetto und Opfer von Befriedungs Zamojszczyzna. Das Konzentrationslager Majdanek Vernichtungslager , wurde von den Nazis als Ort der Hinrichtung von Tausenden von Menschen gebaut. Die ersten Massenhinrichtungen in Majdanek wurde im Dezember 1941 gemacht. Sie schossen die 2.000 sowjetische Kriegsgefangene . Im Juni 1942 startete die erste Krematorium.
3. November 1943 Jahr im Lager Majdanek war die größte Massenhinrichtung so. blutiger Mittwoch, als Teil Erntefest - Erntedankfest . Hitlerowcy rozstrzelali wtedy ponad 18 tysięcy Żydów, więźniów Majdanka i obozów pracy na terenie Lublina. Tragiczna historia lubelskiego obozu koncentracyjnego dobiegła końca 23 lipca 1944 roku, po wkroczeniu do Lublina Armii Czerwonej. Nazis erschossen, als mehr als 18.000 Juden, Majdanek Gefangenen und Arbeitslager in Lublin. Die tragische Geschichte des Lagers Lublin Konzentration endete 23. Juli 1944, nach dem Einmarsch der Roten Armee Lublin.  Rok po wyzwoleniu obozu została powołana w Lublinie polsko-radziecka komisja nadzwyczajna do zbadania zbrodni hitlerowskich popełnionych na Majdanku. Komisja zabezpieczyła materiały dowodowe i postawiła w stan oskarżenia sześciu oprawców zatrzymanych podczas wyparcia Niemców z Lublina. Wykonano publicznie wyroki śmierci. Ein Jahr nach der Befreiung des Lagers wurde in Lublin polnisch-sowjetischen Außerordentlichen Kommission zu untersuchen, NS-Verbrechen begangen in Majdanek einzurichten. Die Kommission sicherte Beweise und angeklagt sechs Entführer während der Unterdrückung der Deutschen aus Lublin inhaftiert. Hergestellt die Todesurteile öffentlich. Dalsze procesy miały miejsce w pierwszych latach po wojnie. Z 1037 znanych z nazwiska funkcjonariuszy SS na Majdanku, tylko 170 poniosło odpowiedzialność karną. Jesienią 1944 roku na terenie dawnego obozu powstało Państowe Muzeum Majdanka. Było pierwszą tego typu instytucją na świecie.
Weitere Verfahren fand in den ersten Jahren nach dem Krieg. Mit 1.037 bekannten Namen der SS in Majdanek, nur 170 Bohrung strafrechtliche Verantwortung. Herbst 1944 im ehemaligen Lager wurde Państowe Museum von Majdanek gegründet. Es war die erste Einrichtung dieser Art in der Welt. W przypadku ostatnich dni Majdanka coraz częściej używa się określenia „likwidacja” zamiast „wyzwolenie”. Pamiętajmy, że kiedy Rosjanie weszli na teren obozu pod koniec lipca 1944 roku, Majdanek był w dużej mierze pusty. Ewakuacja więźniów do innych obozów, m.in. na teren III Rzeszy, zaczęła się wiosną. Ostatni transport 800 kobiet do Ravensbrück odszedł 19 kwietnia - wyjaśnia pracownik naukowy Państwowego Muzeum na Majdanku. 

Im Fall von den letzten Tagen des Majdanek öfter benutzen den Begriff Liquidation anstelle von Befreiung. Denken Sie daran, dass, wenn die Russen das Lager Ende Juli 1944 eintrat, Majdanek war weitgehend leer. Die Evakuierung der Häftlinge in andere Lager, einschließlich das Gebiet des Dritten Reiches begann im Frühjahr. Der letzte Transport von 800 Frauen gingen nach Ravensbrück am 19. April - erklärt der Forscher am Staatlichen Museum in Majdanek. Budowę obozu w Lublinie Reichsführer-SS Heinrich Himmler zlecił Dowódcy SS i Policji na Dystrykt Lubelski SS-Gruppenführerowi Odilowi Globocnikowi podczas swojej wizyty 20-21.07.1941 r. w mieście. Der Aufbau des Lagers in Lublin, der Reichsführer -SS Heinrich Himmler ordnete die SS- und Polizeiführer für den Bezirk Lublin SS-Gruppenführerowi Odilowi Globocniks während seines Besuchs 20-21.07.1941 r. In der Stadt. Formalne potwierdzenie tego rozkazu zostało wydane 22.09.1941 r. przez szefa Urzędu II w Głównym Urzędzie Budżetu i Budownictwa inż. Heinza Kammlera.
Die förmliche Bestätigung dieser Bestellung wurde an 1941.09.22 ausgegeben. Durch den Leiter des Amtes II im Hauptamt Haushalt und Bauten Eng. Heinz Kammler.
Mauzoleum oraz „Droga Hołdu i Pamięci” Mausoleum und The Road of Homage und Erinnerung ... Kopiec usypany z prochów ludzi zamordowanych na Majdanku. ... Mound aus der Asche von Menschen in Majdanek ermordet. Mausoleum und The Road of Homage und Erinnerung
Von Generation lassen unsere Stimme zu Generation geht:
O-Speicher, nicht Rache fragen unsere Schatten!
Lassen Sie unser Schicksal Ihnen eine Warnung sein - nicht eine Legende.
Wenn die Menschen schweigen, schreien die Steine aus!
Francis Fenikowski Z pokolenia niech głos nasz idzie w pokolenie: 
O pamięć, nie o zemstę proszą nasze cienie!
Los nasz dla Was przestrogą ma być - nie legendą.
Jeśli ludzie zamilkną, głazy wołać będą!
Franciszek Fenikowski Obsługa krematorium składała się z francuskich Żydów, potem z Żydów pochodzących z innych krajów europejskich. Mieszkali oni, izolowani od reszty więźniów, na tzw. Kohlenfeldzie, położonym między Czwartym a Piątym Polem, w małym baraczku, oczywiście za kolczastymi drutami. [...]
Przez jakiś czas, również na Kohlenfeldzie, mieszkało tzw. Waldkommando.
Der Betrieb Krematorium bestand aus Französisch Juden, dann die Juden aus anderen europäischen Ländern. Sie lebten, isoliert vom Rest der Gefangenen, die so genannte. Kohlenfeldzie, zwischen vierten und fünften Field, einem kleinen baraczku, natürlich Stacheldraht. [...]
Seit einiger Zeit auch Kohlenfeldzie, lebte so. Waldkommandos . Byli to więźniowie wyjeżdżający przez szereg tygodni gdzieś w lubelskie lasy, w których wykopywali setki trupów ludzi pomordowanych przez Niemców i spalali je na miejscu. Andrzej Stanisławski, więzień nr 3584 Sie waren Gefangene mehrere Wochen irgendwo in den Wäldern Lublin zu verlassen, die von den Deutschen ermordeten Hunderte von Leichen von Menschen gegraben und verbrannten sie auf der Stelle. Andrzej Stanislawski, Häftling Nr 3584 W ostatnich dniach funkcjonowania obozu, Niemcy podpalili krematorium próbując zatrzeć ślady zbrodni. W wyniku pożaru spaliła się jednak jedynie drewniana nadbudowa krematorium. In den letzten Tagen des Lagers, setzen die Deutschen Feuer Krematorium versuchen, die Spuren des Verbrechens zu löschen. Ein Feuer brannte, jedoch nur ein Holzüberbau Krematorium.
Sarkofag z kośćmi ofiar Majdanka Der Sarkophag mit den Knochen der Opfer von Majdanek Do największej masowej egzekucji na Majdanku doszło 3 listopada 1943 r., kiedy to specjalne jednostki SS rozstrzelały 18 tys. Żydów - więźniów Majdanka i innych obozów pracy w Lublinie. Masakra była częścią szerszej akcji o kryptonimie „Erntefest” („Dożynki”), w ramach której dzień później wymordowano również żydowskich więźniów z obozów pracy przymusowej w Trawnikach oraz Poniatowej. Łącznie w dniach 3 i 4 listopada 1943 r. zgładzono ok. 42 tys. Żydów. Die größte Massenhinrichtung in Majdanek fand am 3. November 1943, wenn eine spezielle SS Abteilungen Einheit 18 Tausend geschossen. Juden - die Gefangenen von Majdanek und anderen Arbeitslager in Lublin. Das Massaker war Teil einer breiter angelegten Aktion Code-Namen Erntefest  (Harvest), unter denen einen Tag später auch jüdische Häftlinge aus den Zwangsarbeitslagern in Trawniki und Poniatowa ermordet. Insgesamt wurden am 3. und 4. November 1943. Exterminated ca.. 42 Tsd. Juden. Pomnik Walki i Męczeństwa. Idea upamiętnienia ofiar faszystowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku zrodziła się na długo przed powstaniem obecnego pomnika. Denkmal für Kampf und Martyrium. Die Idee des Gedenkens an die Opfer des faschistischen Konzentrationslagers Majdanek wurde vor dem Aufstieg des aktuellen Denkmal lange geboren.

najbliższe galerie:

 
Lublin 1 - Majdanek i cmentarz żydowski
1pix użytkownik popekpawel odległość 0 km 1pix
MAJDANEK -Muzeum
1pix użytkownik afrodyta odległość 1 km 1pix
Polska Wschodnia - Lublin i Kazimierz Dolny
1pix użytkownik evva odległość 3 km 1pix
LUBELSZCZYZNA  Koniec pierwszej dekady XXI-go wieku. . .
1pix użytkownik heidi odległość 3 km 1pix
Lublin nocą
1pix użytkownik kikulisko odległość 3 km 1pix
Polskie Miasta - LUBLIN
1pix użytkownik rozmusiaki odległość 3 km 1pix

komentarze do galerii (21):

 
afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4049) dodano 29.01.2017 16:20

wo - Dziękuję. Mówmy prawdę, bo prawda to historia.
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4049) dodano 29.01.2017 16:19

lucy56 - Ludzie ludziom zgotowali ten los...Motto to uświadamia nam do jakiego okrucieństwa zdolny jest człowiek wobec człowieka. Obozy koncentracyjne, ludobójstwo, pozbawienie jednostki godności zawsze były i są dziełem drugiego człowieka. W czasach drugiej Wojny Światowej przestały obowiązywać wszelkie zasady etyczne i moralne. I odpowiada za to człowiek...Tragiczne.

Pozdrawiam.

wo użytkownik wo(wpisów:228) dodano 29.01.2017 07:12

Afrodyto i Przemysławie, jako Polak i historyk..... CHWAŁA WAM i pozdrawiam

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:2791) dodano 29.01.2017 07:04

Trudno uwierzyć, że:"Ludzie ludziom zgotowali ten los "i to motto powinno stanowić przestrogę dla potomnych.Jak jest, każdy wie...
Byłam tam,w Oświęcimiu,Sztutowie(pierwszy obóz na terenie Polski )i innych miejscach,bo trudno być blisko i nie złożyć hołdu tym co tam zginęli.Po opowieściach znajomych,po lekcjach z historii,lekturze i filmach.Drugi raz już bym nie wstąpiła.Nie trzeba doświadczać czegoś aby zrozumieć, natomiast nie wolno zapomnieć.Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4049) dodano 29.01.2017 03:26

przemyslaw
Tobie szczególnie dziękuję za tak obszerny komentarz. Tak się składa, że mamy zupełnie identyczne zdanie jeśli chodzi o NIEMCY.
To , co zrobili moim rodzicom i siostrze mojego ojca, to jest NIEWYBACZALNE DO KOŃCA ŻYCIA. Nie jestem aż tak miłosierna, żeby przebaczyć. Moje uczucia do tego narodu, są chyba jeszcze głębsze jak Twoje. Ci NIEMIECCY BANDYCI wymordowali część mojej rodziny w Warszawie. Ich tablice pamiątkowe widnieją w kościele św. Antoniego Padewskiego w Warszawie, na ulicy Senatorskiej. Tam na tablicach są nazwiska mojej rodziny. "Polska się kiedyś o nas upomni"...to nie jest napis bez znaczenia. Dziś każdy pamięta to, co chce pamiętać. Ja będę pamiętać !!! Każdy w tych czasach stracił bliskich. Dla mnie ta pamięć jest ponadczasowa...
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4049) dodano 29.01.2017 03:09

andred

ak

achernar-51

romana

Dziękuję. Wasze komentarze są dla mnie bardzo ważne i wiele dla mnie znaczą. Komentarze dotyczące historii, uczuć i rozpamiętywania wydarzeń tak ważnych, mają dla mnie ogromne znaczenie.
Jeszcze raz dziękuję.
Pozdrawiam.

przemyslaw użytkownik przemyslaw(wpisów:5993) dodano 29.01.2017 00:55

Widziałem Twoją galerię znacznie wcześniej. Nie chciałem denerwować się, więc postanowiłem nie komentować. A jednak nie wytrzymam. Właśnie w TVP zakończył się jakiś program na ten temat i nawet polskojęzyczni nowośmieszni kretyni usiłowali polemizować z faktami. Więc czemu dziwić się? Galeria niby mówi sama, a Twój pierwszy komentarz wyjaśnia wszystko. I wszystko to powinno trafić do najbardziej zakutego, butnego i tępego niemieckiego łba. Ale nie trafia. Niemiecka buta, perfidia i bezczelność jest wprost porażająca, nie dająca objąć się rozumem. Zdecydowana reakcja jest więc konieczna, bo to, czego dziś dopuszczają się Niemcy jest wręcz niewyobrażalne: naród potomków morderców milionów, gwałcicieli, złodziei, zwykłych bandytów, bestii w ludzkich skórach, naród który w całej swojej historii napadał, grabił, palił, mordował swoich sąsiadów, usiłuje dziś na nich przerzucać odpowiedzialność za swoje niewyobrażalne zbrodnie.
Tego objąć rozumem - nie da się. I nie jest to jakaś głupota, czy przejęzyczenia, to od lat zaplanowana i konsekwentnie prowadzona akcja przez potomków największych zbrodniarzy w historii świata. I przez samych zbrodniarzy, którzy uniknęli kary, bo akcja ta trwa od lat niemal tuz po zakończeniu koszmaru który wywołali, koszmaru WWII. Dlatego NIE WOLNO mówić o "nazistach" czy "hitlerowcach" - nawet Ty nie ustrzegłaś się tego!. To byli NIEMCY!. Ci zbrodniarze mówili po NIEMIECKU!. I jeśli to NIEMCY wprowadzili pojęcie odpowiedzialności zbiorowej, to sami też jako naród NIEMIECKI odpowiadają za koszmar jaki zgotowali Europie. To NIEMCY wybrali sobie HITLERA za wodza. DEMOKRATYCZNIE! - tak CHCIELI. I potwierdzili to w ogólnonarodowym referendum, czego nawet oni nie są w stanie zaprzeczyć. NIE PROTESTOWALI, gdy z całej rabowanej przez nich - NIEMCÓW, Europy, spływały do nich wszelakie dobra jako zdobycz wojenna. Mieszkali tuz obok obozów zagłady, których znakomita część zlokalizowana była na terenie NIEMIEC. Widzieli czarne dymy krematoryjnych pieców. Więc NIEMIECKIE mordy w kubeł i ze spuszczonym łbem milczeć przez najbliższe 1000 lat, tyle, ile miała trwać ich sobacza, bandycka, zbrodnicza, NIEMIECKA Rzesza. Nie żadna nazistowska, NIEMIECKA!.
I niech nikt mi nie mówi o jakimś "pojednaniu" w sytuacji takiej, jak dziś, gdy NIEMIECCY potomkowie NIEMIECKICH ZBRODNIARZY usiłują obarczać za swoje NIEMIECKIE ZBRODNIE, nas Polaków. NIGDY!

PS: niech nikt też nie mówi mi, że jestem antyniemiecki i "nie lubię" Niemców. To nieprawda: moje uczucia do tego narodu są znacznie, znacznie, wręcz niewyobrażalnie głebsze

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5069) dodano 28.01.2017 22:41

Afrodyta - chodziło mi o co innego, o określenie narodowości tych "Nazis". Choć dla mnie i dla wielu jest oczywiste, że to byli Niemcy, to może warto by to pzrypominać dodając przed nim np. slowo "deutche" (skoro oni piszą o "ehemalige polnische KZ"). Słowo "Faschisten" nie jest adekwatne, bo faszyzm kojarzy sie raczej z Wlochami, a nie Niemcami, A mimo, że faszyzm włoski był paskudnym systemem, to jednak między faszyzmem i nazizmem istnieje prawdziwa przepaść. Pozdrawiam. :)

romana użytkownik romana(wpisów:5222) dodano 28.01.2017 19:56

Ja byłam w Auschwitz-Birkenau (po polsku Oświęcim - Brzezinka), krótko po przeczytaniu poruszającej książki byłej więźniarki tego obozu pt " Dymy nad Birkenau" i nigdy nie zapomnę tego uczucia gdy się tam znalazłam i poczułam jak mi ciarki po plecach przeszły w momencie przekraczania bramy obozu... już tylko to było straszne... A gdy przypomniałam sobie jak moja Babcia opowiadała, że razem ze swoją Matką była już na liście osób "do wywiezienia" właśnie tam tylko na szczęście wtedy nadszedł koniec wojny i Niemcy nie zdążyli wysiedlić dzielnicy miasta, w której one mieszkały. Tyle szczęścia nie mieli moja Ciocia i Wujek, którzy zostali wywiezieni do Ravensbrück 3 lata wcześniej...

andred użytkownik andred(wpisów:4757) dodano 28.01.2017 13:53

100 razy powtórzone kłamstwo stanie się prawdą. Nie jedni w przeszłości, ale niestety także teraz wykorzystują ten fakt.
Powiem szczerze, że jak byłem jeszcze w szkole i uczono mnie o "polskich obozach koncentracyjnych" nigdy by mi do głowy nie przyszło, że są to obozy stworzone przez Polaków. Zawsze odbierałem to jako obozy koncentracyjne na terenie Polski. Niestety inaczej mogą to odbierać nie Polacy.
Dla innych narodowości nazwa "polskie" będzie się kojarzyła z Polakami, z Polską, a to oczywista nieprawda która kiedyś w przyszłości może stać się "prawdą".
Oczywiście nie możemy do tego dopuścić. Natomiast co do przyjaźni polsko-niemieckiej, to w obliczy historii naszych stosunków sprawa bardzo trudna.
Jak to z sąsiadami, w mniejszym i większym tego słowa znaczeniu, nie musimy się kochać, musimy pamiętać, musimy dbać o prawdę, ale możemy wybaczać i starać się żyć w miarę zgodnie.
Galeria Twoja porusza bardzo trudny temat, ale czasami nawet tu na OS potrzebna jest poza przyjemnościami podróżowania, lekcja historii i chwila refleksji.
Pozdrawiam,
andred

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4049) dodano 28.01.2017 13:09

achernar-51 - Dziękuję. Rzeczywiście, powinnam pisać "Faschisten", ale hitlerowcy, to w dalszym ciągu po niemiecku "Die Nazis", co bardzo mi się nie podoba, bo Hitler w obu językach brzmi tak samo.
Nazistowscy zbrodniarze [NS-Verbrecher], a rzeczywiście Hitlerowscy zbrodniarze, w języku niemieckim brzmi właśnie NS-Verbrecher. Cóż...inaczej się nie da tego napisać, choć bardzo bym chciała.
Serdecznie pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4049) dodano 28.01.2017 13:03

ak - Dziękuję. Trudno coś takiego komentować.
Pozdrawiam serdecznie.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5069) dodano 28.01.2017 12:16

Ciekawa, choć smutna galeria, dobrze wpisującą się w ostatnie artykuły w niemieckiej prasie o "byłych polskich obozach koncentracyjnych" (ciekawe, że jakoś nie nazywają Ravensbuck, Dachau czy Neungamme "niemieckimi", czy Mauthausen - "austriackim"). Dobry pomysł z zamieszczeniem tekstów w języku niemieckim, choć tam już pojawia się "poprawność polityczna, widoczna w sformułowaniach typu Nazis, NS-Verbrecher itd. Może warto do tych określeń dodać desygnat, wskazujący na narodowość lub przynależność państwową owych "nazistów" i "narodowo-socjalistycznych zbrodniarzy". Bo nie przybyli oni z Marsa. Pozdrawiam serdecznie. :)

ak użytkownik ak(wpisów:6026) dodano 28.01.2017 11:07

Kiedyś odwiedziłem Rogoźnicę, ... o odczuciach nie wspomnę .
Szacun za galerie i opisy.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4049) dodano 28.01.2017 01:32

voyager747
charlie
mocar
dreptak
stach1966
wo

Dziękuję za odwiedziny w mojej galerii.
To co w chwili obecnej się wyprawia w Niemczech, to, na co sobie pozwalają jest przegięciem na wielką skalę. Niedługo się odważą i będą wmawiać światu, że to Polska napadła na Niemcy. Tworzyłam tą galerię ze łzami w oczach.
12 listopada 1989 w Krzyżowej na Dolnym Śląsku odprawiona została historyczna msza święta. Udział w niej wziął Tadeusz Mazowiecki [ premier pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce ] oraz kanclerz Niemiec Helmut Kohl.
Po koszmarze II wojny światowej pierwszym ważnym krokiem na drodze pojednania polsko- niemieckiego był list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Następnym stał się gest pojednania w Krzyżowej. Tadeusz Mazowiecki powiedział, że Msza Pojednania wzmocni poczucie braterstwa między narodem polskim i niemieckim. To jest i nigdy nie będzie możliwe. Faszysta zawsze będzie faszystą. Kohl mówił o najlepszej duchowej tradycji Niemiec. O jakiej tradycji? zakłamywania historii? Co wymyślili... według propagandy hitlerowskiej 3 września 1939 roku miało dojść do krwawej łaźni urządzonej przez Polaków mniejszości niemieckiej w Bydgoszczy.
Krzyżowa jest symbolem tych Niemców, którzy walczyli z hitleryzmem. Podczas II wojny światowej działała tam jedna z grup ruchu oporu w III Rzeszy "Krąg z Krzyżowej". Jej członkowie zostali zamordowani przez faszystów po nieudanym zamachu na Hitlera.
Od zarania świata nie byli przyjaciółmi i żadne pojednania nic nie zmienią. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego (Heiliges Römisches Reich), Zakon Krzyżacki, Królestwo Pruskie, Cesarstwo Niemieckie, III Rzesza...przecież każdy jakoś zna historię. Niemieckie zakłamywanie historii trwa w najlepsze. A może Obóz zagłady w Sobiborze, niemiecki hitlerowski obóz zagłady funkcjonujący w ramach „Einsatz Reinhardt”, też był polski??? związku z tym, że założyli go dziadkowie dzisiejszych dziennikarzy niemieckich na okupowanej przez tychże dziadków polskiej ziemi, to wnuczęta - zapewne „przypadkowo” - nazwały go „polnischer Vernichtungslager”, czyli „polski obóz zagłady”.Bitwa pod Cedynią, 16 letnia wojna z Chrobrego z Niemcami, wojny z Zakonem Krzyżackim, wojna Krzywoustego z Niemcami, wojna z podzielonymi na dzielnice Piastami a Niemcami którzy próbowali osadzić na tronie Władysława Wygnańca....a to dopiero XVI wiek...a dalej.
Można by napisać poemat. Zakończę słowami dreptak:milcząc patrzę, nie mam zrozumienia...

wo użytkownik wo(wpisów:228) dodano 27.01.2017 21:27

Byłem! i w Oświęcimiu, często bywam na zamojskiej Rotundzie. hitlerowcy to Niemcy. naziści to Niemcy. przestańmy używać tych zamienników. mordowali Niemcy w niemieckich obozach zagłady!! chwała Ci za galerię i pozdrawiam.

stach1966 użytkownik stach1966(wpisów:40) dodano 27.01.2017 19:03

Dobra robota we właściwej chwili. Szacunek.

dreptak użytkownik dreptak(wpisów:1506) dodano 27.01.2017 18:09

milcząc patrzę,
nie mam zrozumienia...

mocar użytkownik mocar(wpisów:2645) dodano 27.01.2017 17:08

Trudno to wszystko zrozumieć - do czego zdolny jest człowiek...

charlie użytkownik charlie(wpisów:2131) dodano 27.01.2017 15:29

Nie byłam, ale po obejrzeniu Twojej galerii wiem, że powinnam tam być.
Chyba każdy z nas powinien takie miejsce odwiedzić choć raz.
Oby już nigdy więcej, nigdzie na świecie.
Pozdr.

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 27.01.2017 15:12

Byłem tam na wycieczce z podstawówki, przygnębiające miejsce, pamiętam do dziś.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!